Ποιοι είμαστε

Επιστήμονες Πληροφορικοί των Μονάδων Υγείας καθώς και των Υγειονομικών Περιφερειών της Ελλάδος.


Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Πληροφορικής της Υγείας (Π.Ε.Ε.ΠΛ.Υ) ιδρύθηκε στις 21/11/2018 και τα μέλη της αποτελούνται από Πληροφορικούς οι οποίοι δουλεύουν σε Μονάδες Υγείας (δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία) καθώς και σε Υγειονομικές Περιφέρειες.


Οι σκοποί της Ένωσης είναι:

  • Η επιστημονική ανάπτυξη της Πληροφορικής της Υγείας και των εφαρμογών της, με σκοπό την ορθή άσκησή της, επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου και των μελών της Ένωσης και της ποιοτικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας.
  • Η διασφάλιση άριστων επαγγελματικών συνθηκών για τα μέλη της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα σύγχρονα δεδομένα της πληροφορικής.
  • Η ανάπτυξη προοπτικής, η προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των τακτικών μελών που ασκούν την Επιστήμη της Πληροφορικής με οιαδήποτε σχέση εργασίας σε πανεπιστημιακούς φορείς, σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, σε ιδιωτικές κλινικές ή εργαστήρια, ιατρικά κέντρα, πολυιατρεία κλπ και η λήψη μέτρων για την υποστήριξη των συμφερόντων αυτών.
  • Η διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους των μελών του και η με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση των συμφερόντων τους ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή δικαστηρίου αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την άσκηση της Επιστήμης της Πληροφορικής της Υγείας στην Ελλάδα.
  • Η συμβολή στην έρευνα, μελέτη και βελτιστοποίηση των εφαρμογών της Πληροφορικής της Υγείας στην Ελλάδα, η εν γένει προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής της Υγείας και η επιστημονική εξύψωση των μελών της.
  • Η επιστημονική διάχυση γνώσεων, λύσεων και πρακτικών εφαρμογών σε θέματα πληροφιρικής και οργάνωσης μεταξύ των Μονάδων Υγείας της χώρας και των Προϊστάμενων Φορέων.
  • Η προαγωγή και ανάδειξη της καινοτομίας σε όλο το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής της Υγείας.
  • Η προαγωγή της εκπαίδευσης στην Πληροφορική της Υγείας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο υπό την έννοια της διαρκούς, δια βίου, εκπαίδευσης.
  • Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών της, αλλά και η δημιουργία ευγενούς άμιλλας μεταξύ των απασχολουμένων επιστημόνων μελών, μέσω της με οποιοδήποτε τρόπο πραγματοποίησησ και δημοσιοποίησης επιστημονικών εργασιών, προς τον σκοπό της καλύτερης λειτουργίας, της οργάνωσης και της ψηφιακής ασφάλειας των πληροφορικών συστημάτων των Υγειονομικών Φορέων.
  • Η Εκπροσώπηση και συνεργασία των εκπροσώπων της Ένωσης με την Πολιτεία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα με τους διεθνείς επιστημονικούς φορείς.